برنامه درسی دانش‌آموزان امروز در تلویزیون

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ٧ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ٢١ شهریور اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته ماشین ابزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری

۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی ونگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم ( پودمان کار با فلز )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )

دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی

متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای مشترک – درس انتخابی تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت٨ – دین و زندگی ۳ ، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٨:٣٠ – علوم و فنون ادبی ۲ ، پایه ۱۱، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت٩ – علوم و فنون ادبی ۱ ، پایه ۱۰، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت٩:٣٠ – فارسی ۳، پایه ۱۲، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١٠- فارسی ۳، پایه ۱۲، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١٠:٣٠- فارسی ۱، پایه ۱۰، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١١ – ریاضی و آمار ۳، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت١١:٣٠ ، حسابان ۱، پایه ۱۱، رشته ریاضی و فیزیک
ساعت١٢- فیزیک ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢:٣٠ – ریاضی و آمار۳، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف سیما
 

متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – اصول عقاید ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – اصول عقاید ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ – دین و زندگی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ – اصول عقاید ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم و معارف اسلامی

[ad_2]

Source link

Leave a Comment